Ab. Youssofi

دکتور عبدالله یوسفی

 

مطالب دیگر از خلیل الله عالم

* پیشگفتار
* استفاده از برق
* ایمنی امن
* سخنی چند ازنویسنده باجوانان
* هر آنچه در باره برق میخواهید بدانید
* نمونه مطالب
*جواب به سوال های دوستان
* اهمیت انرژی برق
* برق يکی ازحياتی ترين نيازها
*‌چند صفحه بطور نمونه

 

جواب سوال های ذیل را در کتاب های برق صنعتی بدون معلم و برق ساختمان بدون معلم به قلم انجنیر خلیل الله عالم میتوان دریافت کرد که این کتاب ها به زبان ساده و قابل فهم همه با زحمات زیاد نویسنده برای هموطنان نوشته شده شما میتوانید مستقیما با مولف از طریق ای میل تماس گرفته سوالاتی در مورد استفاده برق براه بیاندازید

ولت چیست ؟ آمپر چیست ؟ وات چیست ؟ اوم چیست وچگونگی محاسبه آن
واگر یکی از این نام های یاد شده کم باشد چگونه آن را پیدا کرد ؟
اتوم چیست ؟ الیکترون چیست ؟ وچی کاربرد دارد
برق الترناتیف چیست ؟ برق دوامدار چیست ؟ و چه کاربرد دارد ؟
ترانسفورماتور چیست؟
رابط چیست وچیگونه ازآن استفاده میشود ؟
چگونه گی وصل کردن یک زنبر خود کارچرا برق دو فاز میشود ؟
برق چیست
محافظ موتور چیست؟
برق بادی چیست؟
بانک انرژی چیست؟
چند نوع موتور وجود دارد
تکنولوژی صنعتی
بروژه چیست؟
نقشه صنعتی
چگونگی استفاده ازنقشه
سیم کشی تابلو
برق چیگونه تولید میشود
تفاوت نیروگاه ها درچیست
توربین چیست
نقش آب در راکتورها
سیم کشی طایمر
سیم کشی ساختمان
سیم کشی زنگ وآیفن
سیم کشی تلیروپتور
چگونگی استفاده ازنقشه
نمونه ازکارهای انجام شده

 

اهمیت انرژی برق


خلیل الله عالم

نویسنده: خلیل الله عالم

این سو برای بومی ساختن آن کار اساسی صورت نگرفته است . وکشور عزیز ما از قافله ی پیشرفت جهان و منطقه به شدت عقب مانده اند .

جوانان عزیز! هیچ جادوی یا معجزهء درکشورهای پیشرفته اتفاق نیفتاده به یک باره گی این همه پیشرفت وتکنولوژی را بدست آورده باشند. این نتیجه تلاش وکوشش است.

از پیدایش انسان تاامروزابزارساخت بشرکه نام آنرا تکنولوژی گذاشته اند درپیشاپیش یشرفت های مادی ومعنوی اقتصادی وحتا درعقلانی کردن بشرامروزنقش بارز و پرباری داشته است.

این تکنولوژی کرهء خاکی مارا از یک د هکده هم کوچیکتر کرده است وبه سرعت ناباورکردنی به پیش میرود واین نقش روزافزون است . شایدهم درجهانی که ما درآن زنده گی میکنیم اگرتکنولوژی درآن نبود این همه غوغا و پیشرفت هم نبود. بدون شک تصمیم گیران جهان مادی امروز و د یروز وحتا فردا کسانی هستند، بودند وخواهند بود که تکنولوژی پیشرفته تری را داشته باشند و به رشد آن تلاش کنند.
از آنجا ی که جهان سوم دراین راه غفلت فراوان کرده است، اگربرای جبران آن تلاش نکند .

همان طوری که ازقربانیان دیروز وامروزبودند وهستند فرداهم خواهند بود. شما جوانان هستید که نه تنها بارسنگین عقب افتاده گی ها وفقرکمرشکن که برای شمایان میراث مانده است.

نه تنها آنرا کنارزده با آن مبارزه کنید بلکه بکوشید تا در ردیف کشورهای پیشرفته و دارای افتخارات بلند علمی قرار گیرید. باید برای نجات کشورتان ونسل های آینده کمرهمت بسته آنچه دردست دارید قدرش را بدانید وآنچه از تجارب گذشتگان آموخته اید در حفظ نمودن ودررشد آن کوشا باشید.

شاید درد نا کترین جمله وبغرنجترین نکته این باشد که عرض میشود دردنیای مادی امروز که ما زندگی داریم کرامت انسانی وعلمی هرملت به رشد علمی وا ندازهء تولید در سرزمین آن مقایسه میشود. ازآنجا روزبروز برحجم تولید اضافه میشود وجهان به سوی اکتشافات جدید علمی پیش میرود. دراين زمينه متأسفانه جایگاه افغانستان در پایٌن ترین فهرست قراردارد.  

چی باید کرد ؟
نخست دلسوزی، پشت کار، تعهد، وطن دوستی شماجوانان را میطلبد .
شما آگاهستید که اختراع انرژی برق برای بشریت این امکان رافراهم کرد تابه سرسام آورترین وپیچیده ترین رشد تکنولوژی دست یابد . کشف انرژی برق یکی از پرافتخارترین د ست آوردهای بشراست. که درنود و نه درصد زندگی امروز بشرنقش انکارنا پذیر دارد . ازاختراع انرژی برق بود که بشرامکان یافت به پیشرفت سریع اقتصادی دست یابد. بناً برق یکی ازاساسی ترین والزام ترین راه برای پیشرفت ورشد اقتصادی میباشد. دراین عرصه باید کوشید و این انرژی حیاتی را بومی ساخت برای بومی ساختن آن از دانش امروزی نهایت استفاده نموده تا جوانان به علم مجهزشده باید درزمینه عملی آن سرمایه گزاری درازمدت صورت گیرد وگامهای بلند واستواربرداشته شود.

به آرزوی چنین روزی در افغانستان
ازکتاب برق ساختمان بدون معلم
بااحترام
نویسنده خلیل الله عالم متخصص برق

 


شروع صفحه
pied de page