Ab. Youssofi

دکتور عبدالله یوسفی

 

مطالب دیگر از خلیل الله عالم

* پیشگفتار
* استفاده از برق
* ایمنی امن
* سخنی چند ازنویسنده باجوانان
* هر آنچه در باره برق میخواهید بدانید
* نمونه مطالب
*جواب به سوال های دوستان
* اهمیت انرژی برق
* برق يکی ازحياتی ترين نيازها
*‌چند صفحه بطور نمونه

 

جواب سوال های ذیل را در کتاب های برق صنعتی بدون معلم و برق ساختمان بدون معلم به قلم انجنیر خلیل الله عالم میتوان دریافت کرد که این کتاب ها به زبان ساده و قابل فهم همه با زحمات زیاد نویسنده برای هموطنان نوشته شده شما میتوانید مستقیما با مولف از طریق ای میل تماس گرفته سوالاتی در مورد استفاده برق براه بیاندازید

ولت چیست ؟ آمپر چیست ؟ وات چیست ؟ اوم چیست وچگونگی محاسبه آن
واگر یکی از این نام های یاد شده کم باشد چگونه آن را پیدا کرد ؟
اتوم چیست ؟ الیکترون چیست ؟ وچی کاربرد دارد
برق الترناتیف چیست ؟ برق دوامدار چیست ؟ و چه کاربرد دارد ؟
ترانسفورماتور چیست؟
رابط چیست وچیگونه ازآن استفاده میشود ؟
چگونه گی وصل کردن یک زنبر خود کارچرا برق دو فاز میشود ؟
برق چیست
محافظ موتور چیست؟
برق بادی چیست؟
بانک انرژی چیست؟
چند نوع موتور وجود دارد
تکنولوژی صنعتی
بروژه چیست؟
نقشه صنعتی
چگونگی استفاده ازنقشه
سیم کشی تابلو
برق چیگونه تولید میشود
تفاوت نیروگاه ها درچیست
توربین چیست
نقش آب در راکتورها
سیم کشی طایمر
سیم کشی ساختمان
سیم کشی زنگ وآیفن
سیم کشی تلیروپتور
چگونگی استفاده ازنقشه
نمونه ازکارهای انجام شده

 

کتاب های برق ساختمان و برق صنعتی بدون معلم


برق ساختمان

ازکتاب برق ساختمان بدون معلم بقلم انجنیر خلیل الله عالم متخصص برق سال ۱۳۸۶

تماس با انجینیر خلیل الله عالم

سخنی چند ازنویسنده باجوانان

جوانان عزیز
هیچ جادوی یا معجزهی درکشوراهی پیشرفته اتفاق نیفتاده است که یک باره این همه پیشرفته وتکنولوژی بدست آورده باشنداین نتیجه تلاش وگوشش است از پیدایش انسان تاامروزابزارساخت بشرکه نام آنرا تکنولوژی گذاشته اند درپیشایپش پیشرفت های مادی ومعنوی اقتصادی وحتا درعقلانی کردن بشرامروز نقش بارز و پرباری داشته است این تکنولوژی کرۀ خاکی مارا از یک د هکده هم کوچیکتر کرده است وبه سرعت ناباورکردنی به بیش میرود واین نقش روزافزون است شایدهم در جهانی که ما درآن زنده گی میکنیم اگر تکنولوژی درآن نبود این همه غوغا و پیشرفت هم نبود بدون شک تصمیم گیران جهان مادی امروز و د یروز وحتا فردا کسانی هستند بودند و خواهند بود که تکنولوژی پیشرفته تری را داشته باشندو به رشد آن تلاش کنند.
ازآنجا ی که جهان سوم در این راه غفلت فراوان کرده اند اگربرای جبران آن تلاش نکنند همان طوری که ازقربانیان دیروز وامروزبودند و هستند فرداهم خواهند بود. شما جوانان
هستید که نه تنها بار سنگین عقب افتاده گی ها وفقر کمر شکن که برای شمایان میراث مانده است نه تنها آنرا کنار زده باید مبارزه نمود تابا شد که در ردیف کشورهای پیشرفته و دارای افتخارات بلند علمی بوده با شید. باید برای نجات کشورتان ونسل های

برق ساختمان

آینده کمر همت بسته آن چی در دست دارید قدرش راه بدانید و آن چی از تجارب گذشتگان آموخته اید در حفظ نمودن ودر رشد آن کوشا باشید. شاید درد نا کترین جمله وبغرنجتراین باشد که عرض میشود دردنیای مادی امروز که ما زندگی داریم کرامت انسانی وعلمی هرملت به روشد علمی وا ندازه تولید در سرزمین آن مقایسه میشود ازآنجا روزبروز برحجم تولید اضافه میشود وجهان به سوی اکتشافات جدید علمی پیش میرود. متاسفانه جایگاه افغانستان در پایٌن ترین ردیف قراردارد. چی باید کرد ؟ نخست دلسوزی, پوشته کار, تعهد, وطن دوستی شماجوانان را میطلبد .
شما آگاهستید که از پیدایش انرژی برق بود که بشرامکان یافت به سرسام آورترین وپیچیده ترین رشد تکنولوژی دست یافت . کشف انرژی برق یکی از پرافتخارترین د ست آوردهای بشراست. درنود نه درصد زندگی امروز بشرانرژی برق نقش انکار نا پزیر دارد .از پیدایش انرژی برق بود که بشرا مکان یافت با پیشرفت سری اقتصادی دست یابد بناً برق یکی ازاساسیترین والزام ترین راه برای پیشرفت ورشد اقتصادی میباشد. دراین عرصه باید کوشید این انرژی حیاتی را بومی ساخت برای بومی ساختن آن از دانش امروزی نهایت استفاده نموده تا جوانان به این علم مجهزشده باید در زمینه عملی آن سرمایه گزاری درازمدت صورت گیرد و گامهای بلند و استوار برداشته شود.
به آرزوی چنین روزی در افغانستان
از کتاب برق ساختمان بدون معلم
نویسنده خلیل الله عالم متخصص برق
سال 1386

 


شروع صفحه
pied de page