Abdullah Youssofi

دکتور عبدالله یوسفی

 

مختصر سوانح محترمه صالحه یوسفی

صالحه یوسفی 
در سال ۱۳۱۲ در باغبان کوچه کابل تولد و در ۱۳۱۹ شامل مکتب ابتدائی مقیم اندرابی و بعد مکتب متوسطه و ثانوی را در لیسه ملالی ختم نمودند و به اخذ شهادت نامه بکلوریا نایل گردیدند و متعاقب ان شامل فاکولته سیانس مدت 4 سال نزد اشخاص سیانتفیک وعلمای افغانستان دروس سیانس را خوانده و شهادت نامه لیسانس را بدست اوردند. بعد از فراغت فاکولته به امور مقدس معلمی شروع نمودند که مدت ۳ سال در لیسه زرغونه و مدت 25 سال در لیسه عالی رابعه بلخی مضامین سیانس را تدریس نمودند. همچنان مدت دو سال در موسسه نسوان به حیث مدیره نمایشات عرفانی ایفای وظیفه کردند. موصوفه در مدت کار های خود چندین هزار شاگرد به جامعه افغانستان تقدیم نمودند. خانم یوسفی در سال ۱۹۶۸ توسط یک بورس تحصیلی جهت فرا گرفتن تطبیقات مضمون بیولوجی عازم فرانسه و در سال ۱۹۶۷ با همرای یک گروپ معلمین جهت دیدن مکاتب مدت دو ماه رهسپار مملکت فلیپین شدند. ایشان در مدت ۳۰ سال خدمات صادقانه به وطن به اخذ مدال پوهنه و مدال رشتین همچنان دو ماه معاش به طور بخشش 
نایل شدند. خانم یوسفی به لسان های المانی و فرانسوی نوشته وتکلم کرده میتواند بعد در اثر مشکلات داخلی مانند اکثر مردم مهاجرت در پاریس نموده و فعلا در شهر استراسبورگ همرای فامیل خور به سر میبرند.

سرطان سینه در خانم ها


سرطان سینه

فرستنده : صالحه یوسفی

 

سرطان یکی از امراض خطرناکی است که به طور عموم در زن ها تلفات زیاد دارد. در مرد ها سرطان سینه هم ظهور میکند اما به ندرت. ما در این مبحث راجع به زن ها صحبت میکنیم. در این جا اول باید از اناتومی سینه سخن بزنیم. سینه در زن ها تشکیل شده از غدوات شیری. قنات ها که در نوک سینه ختم میشوند درعقب سینه عضلات است که به استخوان عقب ارتباط دارد.

چطور یک سرطان نمو میکند. نظر به گفته دانشمندان یک حجره نورمال در اثر عوامل خارجی دیوانه وار نمو میکند که یک حجره به تعداد زیاد حجرات تبدیل میشود و یک غده را تشکیل می دهد بعد جدار این غده پاره شده وحجرات سرطانی در خون داخل میشوند چون خون در هر نقطه بدن جریان دارد در دیگر اعضای بدن یعنی در دیگر اورگان های بدن غده های دیگر تشکیل میشود. حجرات سرطانی هم در غدوات شیری و نیز در قنات های سینه نمو میکنند.

در این اواخر دانشمندان رشته کامل دی ان ای DNA را برسی کردند طوریکه از یک بدن مریض سرطانی یک حجره نورمال و یک حجره سرطانی راملاحظه نمودند. آنها در یافتند که که تقریبا تمامی سلول ها در نمونه سرطانی دارای ۹ عدد از این فکتور ها هستند واین تحقیقات نشان میدهد که همین فکتور ها در دی ان ای هر فرد موجود است و در اثر عوامل خارجی مثلا اشعای رادیواکتیف، الودگی هوا، غذای خراب و غیره وغیره این فکتور ها فعال میشوند. دوکتور فرانسیس کالینز مدیر سابق موسسه ملی تحقیقات در امریکا این مطالعه را یک تحول مهم در تحقیقات سرطان خواند سه عدد فکتور های کشف شده در جین ها مسول سر کوب نموی تومور هستند و چهار عدد جین ها در نموی سرطان نقش دارند. علما را عقیده بر این است که سه عدد فکتور ها که مسول سر کوب چهار فکتوریکه باعث سرطان میشود میتوان از ان دوای سرطان ساخته و باعث از بین بردن سرطان شود.

طریق جلوگیری

گفته میشود که هر زن در وقت حمام گرفتن حتما همرای دست خود دورادوری سینه خود را لمس کند اگر کدام کلولگی احساس کرد فوری بدون معطلی به دوکتور مراجعه کند. این مرض اگر زود تداوی شود علاج میشود.

همچنان یک پروفیسور در شهر استراسبورگ در فرانسه کنفرانسی راجع این مرض ایراد نمود که قرار گفته این پروفیسور، گوشت و بوره غذای سرطان است لازم است که این دو خوراک کمتر استفاده شود.


شروع صفحه
pied de page