Ab. Youssofi

؎ ߍээ Ť

 

ߤ ƍ ߍߍߍ

ߍ ߤ (ߤ ƍ ߍߍߍ) ܍ ߍээ Ť ߤ ߍэ Ǥ ֍э ܍ ؤߍ ֤ ֤.

(ߤ ƍ ) ߍѤ ɍ ؤ؍ ؍ ֍ߍ ֤ؤ ܍؍ ߤ э Ť ߤ ߍ ܍ ܍ؤ ߍ Ť ܍֍؍ . ֍ߍ ƍ ߤ ߍ ߤ ߍ ؤ ܍֍؍ ֍ ߤ Ƥ ֍ Ѥ Ǎ э ܍֍؍ ɍ ֤ ƍ ߤ ߍ ؍ ؤ؍ .

Hayatullah Youssofi

ߍээ Ť ܤ؎ ߍѤ ֍ ܍ ֤ߍ ֍ ߍѤ ֍ ߍߍߍ

֤ ߍߍߍ

Fruits and vegetables of Afghanistan

ߍ

ߍ

ߍ ߍ ɍ܍؍ ɍ ƍ ō ɤ ܎ Ǎߍō ܎ ܎؍֍. ߍ ߤ ߍ܍֍ ߍ܍ ɍ ߍ ܎ؤ ƍ ߍǍ ƍ ߍ ֍.

ߍ

ߍ

ߍ ֍э ֍ ߍ ߍ ߍ ɍ ߍ () ߍߍ ߍ ؍ ֍؍ .
ߍō ߍ ؍ ؍ߍ ߍ ߍ ߍ ؍ ōߍ ؍ ߍ.
ƍߍ эߍߍ ֍ߍ ؍ ߍ ɍ ֍. ߍ ֍ ֍Ǎ ֍֍э ߍ Ǎ؍ ֍.

ߍ ؍ ֍܍֍؍ ߍэ ؍֍ɍ ߍ܍ ߍ ֍ ߍ ֍ƍ.

ɍ ߤ ߤ ؍ ƍ؍ ֍.

؍Ǎ ɍ ߍ ֍ؤ ߤ ߍ ߍ ߍ؍ ֍.

ߍ֍ ߤ (A. B. C) ֍ ߍ܍ ߍэ ээ ֍ ߍ֍ ؍ܤ ߍ܍ ɍ ō ֍܍ э . ƍߍ܍ ߍ܍ э ߍߍߍ ֍.
֍э ֍ ߤ ɍ ֍؍ ؍ ōܤ ֍ɍ. ߍ ֍ ֍ ܍ ߍ ߍǤ ߍ ؤ ƍ؍ ֍.

э֍

Ѥ֍

ߤ э؍ ƍ ܤ э֍ ؍ ƍ ܤ .
ߍ܍ɍ ƍ ߤ ɍ܍؍ ߤ ߍ ƍ܍ߤ ƍ э֍ ߍэ.
ߍэ؍ э֍ ߤ ֍ɍ.
ߤ ؍э ܎ ߤ ƍэ э֍ ֍.

ߤ ߍ ؍ ƍ ֍ ߍ ؍ߍ ߤ ߤ ؍ߍ܍ ߍǍ ߤ э ؍эߤ ܎ ܍ ߤ ƍ؍܍. ܍ ߍ ߍ܍ ؍ ߍ.

؍ ֍ ؍эߎ؍ܤ ߤ ɍ ɍ܍؍ Ǎ ֍ ߍ ߤ ߍߍ Ǎ ֍ō ؍؍ .
܍ ߤ ɍ ؍ ɍ ֍ō .

эčč

эčč

֍֍э ߍߍ э э ֍ э ؍ ߤ ܎ ֍ ɍ ߍѤ ؍֤ ֍.
܍ ؍ э܍ э э ߍ ɍ ܎ ߤ ߍ ֍.

ߍэ эߍэ

ߍэ

֍э ֍ ߤ ɍ ܍ ߤ ֍.
ߍ֍ ؍ܤ ɍ ɍэ ؍֍ ؍ ɍߍ.
ߍ эߍэ ߍэ э ֍ɍ.

ߍ

ߍ

ߍ ֍ ֤ ߍ Ǎ؍ ߍܤ .
ɍэ ߍ Ǝ܍ :
ߍ ֍ɍ܍ ɍ ɤ ߤ ؤ ߍ ߍKrishna Nanda ߍ ؍ߍ܍ ֍ߍ ƍ ƍ ܍֍؍. ؍ ܍ ؍ ߍ ߤ ߍ ֤ ؍. ɍэ ؍ ߍ ߍ ߍ ؍ ߤ ƍ ƍōߍ܍ ؍ ߍ܍ . ߤ ߍɍ ؍эߤ ؍ ֍ ؍эߤ ܎ ߍ ܍؍ ƍ ߍ܍ .

ߍ܍Ď؍

ߍ܍Ď؍

ߍ܎؍ ܍ ؍. ֍֍э ܎ߍ ܍ ߍ܎؍ ߍܤ ߍ () ܍ ߍ܎؍ ֍ ֍э ߍǍߍ .
ߍ܎؍ ߍ܍ ߤ ؍ ֍ ߍߤ ߍ ؍.
ɍ ߍܤ ܍ ֍ ֍ ߍ ߍ܎؍ ߤ ߍ ߍ Ǎ ؍ ƍ֍ ֍. ؍ɍ ɍ ߍ ֍ؤ ߤ ߍ ߤ ߍ ƍ ƍ ƍ ؍ ֍.
ߍ܎؍ ߍ܍ ээ ߍ܍ ߍ ɍэ ؍ߤ ؍ߎ؍ ֍ .

pied de page