برق چیستkhalil-alem

خواننده محترم مطالبی که دراین صفحه مشاهده میکنید بسیار مختصر و ساده تشریح شده است در کتاب مثال زیاد تر و بیشتر تشریح شده است نمونه های کوچکی ازکتابهای یاد شده میباشد.
انرژی برق بعنوان یک انرژی فراگیر، پاک و قابل انتقال و جایگزین انواع دیگر انرژی شده و استفاده ای متنوع و گسترده پیدا کرده است جایگاه نقش این انرژی در رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باعث گردیده تا صنعت برق در برنامه های کلان توسعه ای کشورهای جهان از اهمیت فوق العاده برخردار باشد

برق چیگونه تولید میشود

قسمت اعظم انرژی الکتریکی مورد نیاز انسان در تمام کشور های جهان توسط مرکز تولید مانند نیروگاه های بخاری، آبی و هسته ای تولید میشود این مراکز دارای توربینها و آلترناتیور های سه فاز هستند و ولتاژی که بوسیله ژنراتورها تولید میشود ،باید تا میزانی که مقرون به صرفه باشد جهت انتقال ولتاژ بالا برده ولتاژ توسط ترانسفورماتور ها صورت میگیرد این ترانسفورماتور ها را میگویند ترانسفورماتورها قدرت گاهی چندین مرگز تولید بوسیله شبکهای به هم مرتبط میشوند تا انژی الکتریکی مورد نیاز را بطور مداوم وبه مقدارکافی درشهر ها و نواحی مختلف تامًین کنند .

تفاوت نیروگاه ها در چیست

تفاوت یک نیروگاه بخاربا نیروگاهای دیگردرچیگونگی تولید بخاراست هرروشی که بکار میرودباید مقدارزیادی کرما برای تولید بخارلازم جهت بکارانداختن توربین های
بخارتهیه شود در نیروگاه که شما مشاهده میکنید با سوخت فسیلی این گرماازسوختن ذغال سنگ، نفت یا گازطبیعی حاصل میشود در نیروگاهای هسته یی چنین نیست نیروگاه هسته یی گرما از شکافت اتمهاوسوخته اورنیوم به دست میایدketab-barq-sakhteman

توربین چیست

توربین بخار وسیله متداولتری برای تامین توان مکانیکی جهت چرخاندن القاء کن مولد برق نیروگاه است استفاده از توربین گازی برای به کار انداختن مؤلد‌های برق روز افزون است. اساس کار توربین‌های گازی مانند کار موتور‌های جت است. سوخت می‌سوزد و گازهای حاصل از سوختن در توربین منبسط می‌شود. ساختن توربین‌های گازی کم خرج است ولی بهره برداری از آنها پرخرج می‌باشد، علاوه بر این ابعاد آنها محدود است. به همین جهت اغلب آنها را به عنوان واحد‌های اضافی برای تدارک الکتریسیته بیش از معمول ، بویژه هنگامی که مصارف اختصاصی مورد نیاز است ، بکار می برند

نقش آب در راکتورها

آب سردکننده راکتور تحت فشار زیاد قرار دارد و حا لت جوش در آن نمایان نمی‌شود ولی ، آب در ضمن اینکه از مجاور سوخت هسته می گذرد گرما می‌گیرد سپس با پمپ به درون مبادله کننده‌های بزرگ گرما به نام مولدهای بخار فرستاده می‌شود. در آنجا این گرما ، به دستگاه کاملا ً جداگانه‌ای که آن هم محتوی آب است انتقال ‌میابد. این آب نسبت به آب خنک کننده راکتور در فشار پایین تری است. بنابراین وقتی که گرما می‌گیرد می‌جوشد و به بخار که باید توربین را بچرخاند تبدیل می‌شود.
ازکتاب برق ساختمان بدون معلم
نویسنده خلیل الله عالم متخصص برق سال 1386
خلیل الله عالم

khalil-alem2