جولا
در جهان بيش از ۳۰ هزار نوع جولا وجود دارد.
جثه جولا هاي ماده از نرها بزرگتر است.
تار عنكبوت از قويترين بافته هاست و دوامش از آهن بيشتر است و به ان آهن حيواني میگویند.