مغزدر نیمه چپ مغز یک انسان ۱۸۶ ملیون نورون اضافه تر از نیمه راست مغز وی وجود دارد.
مغز انسان در وقت خواب فعاليت بيشتر دارد نسبت به موقع تماشاي تلويزيون.