اندازه قلب هر کس به اندازه مشت اوستقلب
در هر شبانه روز از قلب انسان تقريباً ۸۰۰۰ ليتر خون جريان میکند
در هر شبانه روز از قلب انسان تقريباً ۱۰۰ هزار بار طپش میکند