پلاسما حالتي از ماده است كه ماده در درجه حرارت ۲۰۰۰۰ سانتی گریت قرار دارد پلاسما