زمین بیشترین کثافت را در بین سیارات منظومه شمسی دارد.کره زمین
کثافت زمین نسبت به آب ۵،۵ میباشد (پنج و نیم برابر از آب سنگین تر است)
کتله زمین نزدیک ۶،۶ به توان ۲۱ تن است
مساحت زمین ۵۱۵ میلیون کیلومتر است