بادرنجبويه

2017-05-25T18:48:54+01:00By |0 Comments

بادرنجبويه را به انگلیسیLemon Balm و به فرانسوی Mélisse. نام لاتین برنجبویه  Melissa Officinalis میباشد. اين گياه در سروبی، تگاب و بعضی حصص شمالی افغانستان پيدا ميشود. اعراب آنرا بادرنجبويه يا مفرح القلب گويند. بادرنجبويه در باغها و مزارع كاشته ميشود، هر گاه برگ آن توسط دست فشار داده شود بوی بادرنگ را ميدهد. از اينجهت آنرا بادرنگ بويه گويند. يكنوع آن به قسم سبزی خورده ميشود. بادرنجبويه گياه علفی است كه همه ساله [...]