هنگام رعد و برق اختلاف پتانسيل بين ابر و زمين به ۱۰ تا ۱۰۰ ميليون ولت ميرسدرد و برق
در عرض يك ده هزارم ثانيه جريانی در حدود ۳۰ هزار امپر از هواي يونيزه ميگذرد
هنگام رعد و برق توان حرارتی تا حدود ۱۰۰ ميليارد وات میرسد