عبدالله یوسفی

About عبدالله یوسفی

جای افتخار است که هموطنان ما در تلاش بوده در ساخت سایت های سیاسی، فرهنگی، ادبی و دینی دریغ نکرده اند امیدوارم با همکاری شما بتوانیم برای پیشبرد ساینس و تکنالوژی کمکی برای دوستان و علاقه مندان کرده باشیم . چون رشته تحصیل اینجانب کیمیا و بیوفیزیک میباشد من به خود اجازه نمیدهم که در مورد مسایل سیاسی، فرهنگی، ادبی یا دینی نوشته ای درین جا بگذارم. این موضوعات را میگذاریم برای سیاست مداران، اهل فرهنگ و ادبیات و علمای دینی ما. از تمام دوستان خواستارم تا مضامین مربوط به ساینس و تکنالوژی شان را به زبان های پشتو و دری به ما از طریق میل روان کنند تا بتوانیم قطره ای از بحر علم و دانش برای افغان ها تقدیم نمایم. برای همه آشکار است که دامنه علم و دانش وسیع و ناپایان است. معلوماتی که درین چند صفحه مشاهده میکنید خالی از اشتباه و کمبودی نیست. امیدوارم این سایت باعث تشویق دوستان شود تا با هم بتوانیم برای ازدیاد کنجکاوی فکری هموطنان موجب خدمتی شویم. از شما خواستار همکاری بوده برای پیشبرد این کار مشکل مارا کمک کنید. دوستانی که در کامپیوتر دست رسی دارند برای بهتر ساختن این سایت میتوانند با ما تماس بگیرند زیرا رشته درسی من در باره کامپیوتر نیست و برای ساخت این سایت وقت خیلی طولانی را سپری نمودم. امیدوارم این چند صفحه دوستان و علاقه مندان علم و تکنالوژی را تشویق کرده باشد تا اگر با ما همکاری نمیکنند، اقلا خود شان کاری کرده باشند تا نمونه ای از علم را در کشور پیاده کرده باشند.
25 05, 2016

رماتیزم ، آرتروز و درد مفصل

2016-06-20T14:32:13+01:00By |بدون ديدگاه

آرتروز یا استئوآرتریت شایع‌ترین امراض مفاصل است. در این بیماری نرمه استخوان مفصل صدمه دیده و كم‌كم از بین می‌رود. روماتیزم اضافه تر ممكن است مفاصل بزرگ كه وزن بدن را تحمل می‌كنند (مثل مفاصل زانو و ران و ستون فقرات) دیده میشود. علایم روماتیزم روماتیزم علایم زیادی دارد ولی علامات ذیل شایع‌ترین و مشخص‌ترین آنهاست : ـ علامت اولی درد در موقع شروع فعالیت پس از استراحت است. به این معنی كه گاهی [...]

24 05, 2016

دندان ها

2016-06-20T00:41:35+01:00By |بدون ديدگاه

هر دندان داراي يك قسمت خارج از لثه به نام تاج و قسمت ديگري درون فك به نام ريشه ميباشد كه مرز بين اين دو قسمت را گردن يا طوق دندان مينامند. ريشه دندان در درون حفره اي از استخوان فك قرار گرفته است. تاج دندان از داخل به خارج شامل، عصب، عاج، مينا است و ريشه دندان نيز از داخل به خارج شامل عصب، عاج، سمان و الياف دور دنداني ميباشد. عصب دندان [...]

24 05, 2016

ریزش یا سرما خوردگی

2016-05-24T00:45:06+01:00By |بدون ديدگاه

ریزش یا سرما خوردگی در اکثر اوقات بدون هیچ دوا و درمان چند روزی دوام کرده بدن آنرا دفع میکند. آنتی بیوتیک اصلا تاثیری مقابل ویروس ریزش نمیکند و یگانه راه اینست که در صورت بلندی حرارت و تب مجادله شود. چگونه از ریزش و سرماخوردگی جلو گیری کرد استراتژی هائی وجود دارند که می توان به این منظور از آنها استفاده کرد . دستانتان را بشوئيد : بیشتر ویروس های سرماخوردگی از طریق [...]

23 05, 2016

اتم ، ایزوتوپ و عنصر

2017-02-10T21:58:48+01:00By |بدون ديدگاه

اتم كوچكترین واحد تشکیل دهنده یک عنصر کیمیاوی است كه خواص همان عنصر ا دارا باشد . یابه عباره دیگر اتم كوچك ترین ذرة یك عنصر بوده كه در تعامل كیمیاوی به حیث كتلة واحد عنصر مذكور سهم می گیرد. هر اتم دارای یک هسته کوچک است که بیشتر کتله اتم در آن واقع است و هسته اتم بوسیله الکترونها محاصره شده است. هسته نیز خود از پروتون ها که دارای چارج مثبت است [...]

23 05, 2016

دیابت یا مرض شکر یا مرض قند

2016-06-20T22:04:36+01:00By |بدون ديدگاه

دیابت یا مرض شکر یک مریضی مزمن است و در دو زمان ذیل بروز می کند: ـ توانایی لوزالمعده یا پانکراس در ترشح انسولین کم شده و یا ازبین رفته باشد ـ بدن نتواند به طور مؤثر از انسولین ترشح شده توسط لوزالمعده یا پانکراس استفاده کند. اختلال یا عدم ترشح انسولین توسط پانقراص یا لوزالمعده یا عدم فعالیت مناسب انسولین و یا هر دو عامل باعث افزایش قند خون(هیپرگلیسمی) و دیگر اختلال های [...]

23 05, 2016

شماره بندی در مواد اضافه شده بین غذا

2016-06-20T22:13:58+01:00By |بدون ديدگاه

سیستم شماره بندی و علامت گذاری به منظور بسته بندی موادی که در غذا اضافه میشود در سال های ۱۹۸۰ توسعه داده شد. به منظور استاندارد بندی و جلوگیری از اشتباه ، به هر افزایشی غذایی اتحادیه اروپا یک شماره اختصاصی تعیین نموده که هر کدام با حرف لاتین E شروع میشود. در مرحله بعد، این سیستم برای استفاده در مجموعه قوانین کمیسیون غذایی بین المللی تطبیق داده شد. مواد افزوده شده در غذا [...]

23 05, 2016

سرطان پروستات

2016-06-20T22:20:52+01:00By |بدون ديدگاه

يكي از شايع‌ترين بيماري‌هايي كه مردان با آن سروكار دارند و شايد خودشان از آن بي‌خبر باشند پروستات است كه اگر وخيم شد بايد چاره اي براي آن انديشه شود . تحقيقات نشان مي‌دهد، بيش از نيمي از مردان بالاي سن ‪ ۶۰‬سال دچار بزرگي پروستات هستند و احتمال بروز اين حالت با افزايش سن افزايش مي‌يابد و در سنين ‪ ۸۰‬سالگي حدود ‪ ۸۰‬درصد مبتلا خواهند بود، اما فقط ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد [...]