داکتر صافي

About داکتر صافي

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far داکتر صافي has created 2 blog entries.
15 06, 2016

درد کمر یا کمر دردی

2016-06-20T00:45:54+01:00By |بدون ديدگاه

درد کمر يک عارضه خيلې ها معمول بوده ،در حدود ٨٠ در صد افراد جامعه درطول عمر اقلا يکبار بدان مبتلا خواهند شد٠نظر به سبب و ميخانکيت عارضه وسايرفکتورهاي فزيکي ورواني،اين بيماري ميتواند به مدت چند روز تا چند سال دوام نمايد٠ګر چه کمر دردي عمدتا در سنين ٣٠ الی ٥٠ سالګي حادث ميګردد ولې هيکس در هيچ عمر ازان مصئون نيست٠ معمولترين سبب کمر درديها راعوارض ميخانيکي تشکيل ميدهد٠ ساير عوارض نسبتا نادر [...]

25 05, 2016

دپريشن، انحطات روحي

2017-02-10T19:15:08+01:00By |بدون ديدگاه

دراين بخش ميخواهم در مورد بيماريdepression يا انحطات روحي، که بعضا بنام افسردگي (په پښتو ژبه:ژورخفگان) نيز يادميگردد بحث نمايم. در اول بايد متذکر شد که دپريشن به معني ديوانگي نيست. داواقع، اين بيماري از باعث اختلال يا بينظمي در هورمونها يا مواد کميياوي که در مغز انسان بصورت طبيعي وجود دارد، به ميان مي ايد. البته فکتورها يا عوامل ارثي، خانوادگي، جنگ، بيکاری، تنهائی، ازدست دادن اعضاي خانواده يادوستان، امراض مزمن، مهاجرت، جدائی [...]