خلیل الله عالم

About خلیل الله عالم

نام من خلیل الله است نام فامیلی من عالم است . به گفته بزرگان من یک فرزند کوچکی از تمدن بزرگی هستم. ازتمدنی که هر ذره را که از دیگران گرفت یا قبول کرد آن را به یک تمدن تبدیل کرد مثالهای زیادی است من چند مثال آن را یاد آوری میکنم ازشکست و مرگ اسکندر مقدونی درغورگرفته تا وساخت بزرگ ترین بودا دربامیان از تولد زردوشت تا سید جمالدین، فردوسی و حافظ گرفته تا پادشاههای صوفیان جهان مولانا وانصاری، تا شکست استعمار سیاه سرخ وسفید سالها است . که کشتي این تمدن طوفانی شده است و فرصت طلبان تلاش میکنند که جای آن را ا شغال کنند یاهم دست کم آن را کوچک جلو دهند ولی دیر یا زود کشتي طوفانی این تمدن به ساحل خواهد رسید قوی تراز گذشته با فرزند های دلسوز تر و مجهز تراز گذشته اما من عاشق این تمدن یاد شده هستم. من متخصص برق از رشته اوتوماتیزوم فارغ تحصیل میباشم وده سالی است که دراین رشته یعنی برق مشغول کارهستم . ونویسنده پنج جلد کتاب در این رشته به زبان فارسی میباشم . نامهای کتاب های یادشده قرار زیر است: برق ساختمان بدون معلم برق صنعتی بدون معلم اوتوما تیزم چیست است ؟ بدون معلم اساس نامه یاقانون استفاده از برق درافغانستان در دو بخش صنعت و ساختمان امیدوارم که به سوالهای کهنه جوابی نو داده باشم و اگرسوال مشخص دیگری باشد من خدمت شما هستم باتشکراز شمایان
21 06, 2016

اندازه تولیدانرژی یا اندازه استقلال کشور

By |2017-02-10T22:06:52+01:00June 21st, 2016|0 Comments

اندازه تولیدانرژی هرکشوراندازه استقلال آن رابه نماهش میگزارد نبودبرنامه‌ای استراتژیک برای تولید نیروی برق درافغانستان یا کمبود دانش دراین عرصه؟؟ اگرافغانستان آبرومندی می خواهداگر صلح میخاهدپس باید بداند که مشکل کمبودی انرژی را باید حل کند من باوردارم که هرقدر درعرصه تولید و اندازه مصرف انرژی خود کفا باشیم به همان اندازه استقلال و به [...]

15 06, 2016

برق چیست

By |2017-02-10T22:08:25+01:00June 15th, 2016|0 Comments

برق چیست خواننده محترم مطالبی که دراین صفحه مشاهده میکنید بسیار مختصر و ساده تشریح شده است در کتاب مثال زیاد تر و بیشتر تشریح شده است نمونه های کوچکی ازکتابهای یاد شده میباشد. انرژی برق بعنوان یک انرژی فراگیر، پاک و قابل انتقال و جایگزین انواع دیگر انرژی شده و استفاده ای متنوع و [...]

15 06, 2016

برق يکی ازحياتی ترين نيازها

By |2016-06-15T15:39:14+01:00June 15th, 2016|0 Comments

انرژی برق يکی ازحياتی ترين نيازهای انسان معاصراست ضرورت انرژی برق اصلی ترين و ضروری ترين عامل زيربنايی درايجاد راهبرد وتوسعه صنايع دریک کشور میباشد. اگرسران یک کشورمیخواهند که مردمان آن زندگي آبرومندانه داشته باشند دست گدایی به سویی دیگران درازنکنند و مردم جهان به چشم احترام به آن ها نگاه کند باید در تولید [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.