نباتات طبی

25 05, 2017

بادرنجبويه

By |2017-05-25T18:48:54+01:00May 25th, 2017|0 Comments

بادرنجبويه را به انگلیسیLemon Balm و به فرانسوی Mélisse. نام لاتین برنجبویه  Melissa Officinalis میباشد. اين گياه در سروبی، تگاب و بعضی حصص شمالی افغانستان پيدا ميشود. اعراب آنرا بادرنجبويه يا مفرح القلب گويند. بادرنجبويه در باغها و مزارع كاشته ميشود، هر گاه برگ آن توسط دست فشار داده شود بوی بادرنگ را ميدهد. از [...]

2 04, 2017

هميشه بهار

By |2017-04-02T15:42:03+01:00April 2nd, 2017|0 Comments

گل  هميشه بهار را به لاتین Calendula Officinalis به انگلیسی  Marigold و به فرانسوی Souci میگویند. هميشه بهار گل زرد نسبتاً كلانيست كه در دشتها، بالای قبور، منازل به شكل خودرو و اكثر بصورت زينتی نيز كشت ميشود. اين گل، كوتاه و برگهای سبز دارد. در عربی اقحوان اصغر و در دری از نگاه اينكه گل پيهم [...]

2 04, 2017

ولاريان

By |2017-04-02T15:23:13+01:00April 2nd, 2017|0 Comments

ولاريان به لاتین Valeriana Officinalis به انگلیسی Valerian و به فرانسوی Valériane گفته میشود علف گربه، سنبل الطيب نيز ميگويند. اين گياه در جاهای مرطوب جنگلها خصوصاً در جريان مسير آب گودالها ديده شده در ولايت فراه نسبت به مناطق ديگر بيشتر است. ارتفاع اين نبات تا يك متر ميرسد، ريشه اش معطر و نسبت [...]

11 06, 2016

اسطوخودوس يا لوندر

By |2016-12-03T00:11:15+01:00June 11th, 2016|0 Comments

اسطوخودوس كلمه يونانيست، يعنی حافظ الروح، در دری شاه سپرم و در عربی انس الروح ميگويند. اسطوخودوس یا لوند اسطوخودوس در اكثر حصه های افغانستان خصوصاً در پنجشير، نجراب، جاجی، و بيشتر در سالنگها و غوربند بصورت خودروكنار انهار پیدا ميشود. اسطوخودوس گياهيست از خاندان لوندر، گلهايش برنگ سفيد بنفش و طعم تلخ ، تخمهايش [...]

11 06, 2016

اسفرزه

By |2016-12-03T00:11:16+01:00June 11th, 2016|0 Comments

گياه اسفرزه در اكثر نقاط افغانستان پيدا ميشود، خصوصاً اسفرزه، ولايت ننگرهار زيادتر و عاليتر است. دانه های اسفرزه برنگهای سياه، سرخ و سفيد ميباشد، كه ازان جمله سفيد آن بهتر است، مانند سائر نباتات طبی ميتوان از اسفرزه نيز استفاده شايانی نمود. راجع به خواص اسفرزه در كتب یونانی و گیاه های داروئی مانند [...]

11 06, 2016

افسنطین

By |2016-12-03T00:11:16+01:00June 11th, 2016|0 Comments

افسنطین را در دری مروه به عربی خترق در سانسكريت تاك پشی نهدی ماكدون به رومی كشوت گویند. افسنطین گیاهیست دارای ساقه های بلند، برگهای بریده و پربرگ گلهايش به گلهای بابونه گاو چشم شبیه است و به ارتفاع 40-60 سانتيمتر بعضاً بيك متر ميرسد. در زمينهای مزروعی میروید و كشت آن در زمینهای آهكی [...]

11 06, 2016

اسپند

By |2016-12-03T00:11:16+01:00June 11th, 2016|0 Comments

اسپند در دشت بكوا و مزار شريف به وفرت پيدا ميشود. هكذا در زمينهای باير عربستان، بحيره مديترانه و تركيه خیلی زياد است. مردم ما اكثر آنرا برای، دفع بدبوئی خانه بكار ميبرند، و هم در محيط ما شكل عنعنوی ديگری دارد كه آنرا برای دفع نظر بد دود مينمايند، و روغن آنرا ضد سياتيك [...]

11 06, 2016

ازگیل

By |2016-12-03T00:11:16+01:00June 11th, 2016|0 Comments

ازگیل را در اكثر حصه های افغانستان بنام دولانه یاد ميكنند ازگیل میوهء در ختیست كه در اواخر خزان میرسد در مربوطات ولایت پروان بقسم خودرو یافت ميشود. گلهایش سفید میوهء آن قهوئی رنگ و طمع مطبوعی دارد، خسته آنرا ميكارند و همچنین بدرخت ناك و بهی پیوند مینمایند. تاریخچه ازگیل: چهارصد سال قبل از [...]

19 05, 2016

اسپشتا یا یونچه

By |2016-12-03T00:11:17+01:00May 19th, 2016|0 Comments

یونچه در افغانستان بنام (دشلوی) و (پشلوی) یاد ميشود كه بيشتر در سمت مشرقی خصوصاً لغمان پیدايش دارد. یونچه در مخزن الادويه هند قوتی لوتوس، در عربی (وزق) گفته ميشود. یونچه سرشار از ویتامینهای (A.C.D.K) ميباشد، پخته و خام خورده ميشود، استخوانهای اطفال را سخت، و در رشد شان اثر نيكوئی دارد، و هم در [...]

19 05, 2016

شيرين بويه

By |2016-12-03T00:11:17+01:00May 19th, 2016|0 Comments

شيرين بويه را در دری شيرين بيان، بيخ مهك و مهك متكی در زبان يونانی سوس، بعربی عرق السوس، به هندی يهتی، سانسكريت يشی مدهو ميگويند. شيرين بويه كه يك بته مهم طبی است در حصه های شمالی و مركزی افغانستان ميرويد و مقدار زيادی سالانه بدست ميآيد. مخزن الادويه به قديم راجع به شيرين [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.