عسل يا اكسير زندگی

By | June 15th, 2016|1 Comment

عسل نه تنها يك غذای مقوی است بلكه معالج بسيار امراض نيز ميباشد، يكی از خواص برازنده عسل اينست كه هرگز فاسد نميشود، تأثير فوق العاده در رشد بدن و اثر مهمی در حيات دارد، شفا دهنده امراض كبدی و ريوی است. عسل در موارد زخم معده و زخم اثناعشر بايستی صبح ناشتا يك قاشق [...]