انـگور

By | June 11th, 2016|0 Comments

انگور را در عربی عِنَب گويند. مملكت ما از نگاه لذت و نوعيت انگور شهرت جهانی دارد تقريباً (72) نوع انگور پيدا ميشود و از جمله اقلام صادراتی ما است. تاريخچه انـگور: انگور را از زمانه های قديم ميشناختند و از مزايای آن آگاه بودند. سقراط حكيم يونانی، در قرن پنجم و چهارم قبل از [...]